HTR Nijs juli 2017

HTR nijs

It hok

Hjir wurdt lykas altyd drok skrept,de mannen ha wer in protte foarried nei Bûtenpost brocht dus der is wer romte.Dat moat ek want we ha de nije listen .De froulju kinne dan wer begjinne te ynpakken.

De merke.

Yn augustus is it doarpsfeest.Sa’t jimme fan ús wend binne steane we wer op de merke mei in ferlotting.We hoopje op mooi waar en in protte minsken,oan’t sjen

                                                                                     HTR kommisje

Like ons op Facebook

Populair nieuws

HTR Nijs juli 2017

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 31 oktober 2017 20:31

Vrijwilligers avond

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 31 oktober 2017 19:58

HTR Nijs september 2017

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 31 oktober 2017 19:48

HTR Nijs juni 2017

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 31 oktober 2017 20:28