HTR Nijs juli 2017

HTR nijs

It hok

Hjir wurdt lykas altyd drok skrept,de mannen ha wer in protte foarried nei Bûtenpost brocht dus der is wer romte.Dat moat ek want we ha de nije listen .De froulju kinne dan wer begjinne te ynpakken.

De merke.

Yn augustus is it doarpsfeest.Sa’t jimme fan ús wend binne steane we wer op de merke mei in ferlotting.We hoopje op mooi waar en in protte minsken,oan’t sjen

                                                                                     HTR kommisje

Like ons op Facebook

Populair nieuws

HTR Nijs oktober 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 30 oktober 2018 20:02

HTR Nijs mei 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 24 juni 2018 17:55

HTR Nijs november 2017

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 24 juni 2018 17:53

HTR Nijs maart 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op donderdag 17 mei 2018 08:45