HTR Nijs juni 2021

HTR Nijs

Het hok

Vorige keer schreef ik dat ik in het hok stond en dat wij alleen nog het oud papier moesten afvoeren. Vrijdag 21 mei was het zo ver en terwijl wij daar kwamen was er ook al een bedrijf bezig met de voorbereiding om het asbest af te voeren .Een week later lag het hok plat en kon alles in de container geladen worden. Ook dat heb ik met eigen ogen kunnen aanschouwen en het voelt toch wel raar . Nu zijn de fundamenten uitgegraven en kan er met de wederopbouw worden begonnen. We wensen Pieter maar vooral ook Wiebe veel succes toe met zijn nieuwe bedrijf.

De reis .

Op 10 mei vertrokken Tjeerd Heikamp en Rypke Herder ’s morgens om 6 uur richting Roemenië en na een voorspoedige reis kwamen ze na 4 dagen op de eindbestemming aan. De goederen konden in de dorpen worden afgeleverd en bij een klooster werden schoolmeubelen worden gebracht .Hier wonen leerlingen intern en van zowel van de directeur als van een leerling kreeg ik een bedank brief. Ze hadden het gebouw zelf opgeknapt en de meubelen maakten het tot een thuis en een omgeving waar ze veilig kunnen opgroeien. Tjeerd en Rypke kwamen in goede gezondheid een dag eerder dan normaal weer veilig thuis.

Hoe verder.

Inmiddels zijn er grote containers op het veldje achter het oude hok geplaatst en de mensen weten deze al goed te vinden.

Publicatie veranderingen bij HTR april 2021

 

Grote veranderingen bij de Stichting Hulp Transport Roemenië ( HTR )

Na ruim 26 jaar gebruik te hebben mogen maken van de opslag-, sorteer-, en inpakruimte van de familie Visser aan de Verlengde Stationsstraat 48, komt hier eind mei een eind aan.

Wat staat er namelijk te gebeuren. De winkelruimte is te klein geworden en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Hierdoor moet er worden uitgebreid en komt o.a. op de plek van de huidige loods, die HTR tot nu toe gratis mocht gebruiken, een nieuwe loods te staan.

De familie Visser, die vanaf het begin bij de stichting betrokken is geweest, heeft dit besluit met pijn in het hart, maar in goed overleg met de Stichting moeten nemen.

Hierdoor komt het Bestuur voor een moeilijke keuze te staan.

Wat doen we :

  1. Stoppen we er mee, want het is mooi geweest. Vrijwilligers zijn bijna niet te vinden en de leeftijd van de huidige vrijwilligers begint ook een belangrijke rol spelen ( Het Bestuur bestaat momenteel uit allemaal 70 plussers , als ook een deel van de vrijwilligers die het sorteren en inpakken van de goederen voor hun rekening nemen.

Tegelijk zien we dat in Roemeens Moldavië, de omgeving waar wij hulp bieden, deze hulp nog steeds onontbeerlijk is.

  1. Kiezen we er voor om op zoek te gaan naar een andere benodigde opslagruimte van ruim 100 m² tegen zo min mogelijk kosten om de financiering van het transport te kunnen blijven bekostigen en zo het werk nog voort te kunnen zetten. Deze ruimte moet dan wel een aantal jaren beschikbaar zijn en er moeten voldoende vrijwilligers te vinden zijn die het werk willen overnemen.

Deze ruimte hebben we nog niet kunnen vinden.

  1. Kiezen we voor een andere aanpak in de vorm van hulp door bijvoorbeeld het financieel sponseren van projecten in de gebieden waar we tot nu toe werkzaam zijn.

Het Bestuur heeft voor c gekozen. “een andere aanpak” (voorlopig).

Wat betekent dit voor al die mensen van De Westereen en omgeving die onze stichting zo’n warm hart toe dragen.

  1. Het inzamelen van goederen blijft. Deze goederen kunt u niet meer kwijt in de containers bij de loods, maar in de nieuwe containers, voorzien van het logo HTR, die achter de loods worden geplaatst, vlak bij de parkeerplaats voor Therapie- en trainingscentrum de Vesteynde.
  2. Het sorteren en inpakken van goederen komt te vervallen. De goederen worden niet meer verpakt in de bekende dozen, maar rechtstreeks geleverd aan SAM, onderdeel van CORDAID ( voorheen: Stichting Mensen in Nood).

HTR krijgt hiervoor een financiële vergoeding, waarmee ze projecten gaat sponseren.

  1. Met spijt in ons hart komt hier mee het breien(mutsen, sjaals, handschoenen, truien ) voor HTR te vervallen, aangezien dit niet meer past in de nieuwe werkwijze van verzamelen van goederen.

Onze dank gaat uit naar al die vrijwilligsters die zich vaak vele jaren hebben ingezet om op deze wijze een bijdrage te leveren.

  1. Het kunnen aanleveren van een partij goederen (kleding, schoenen, ziekenhuisbedden, matrassen, schoolmeubilair etc.) blijft mogelijk. Het Bestuur onderzoekt nog op welke wijze deze goederen op de juiste plek in Roemenië kunnen worden aangeleverd.
  2. Voor allen ( Kerken, bedrijven en particulieren) die HTR financieel steunen verandert er niets. Wij hopen dat u dit ook blijft doen.
  3. Als de Corona maatregelen het toelaten zal er dit najaar weer een vrijwilligers avond worden georganiseerd om diegene die hierdoor niet meer betrokken raken bij het werk van HTR te bedanken voor hun (jarenlange) inzet.

De veranderingen gaan in op 1 mei 2021.

Inwoners van De Westereen en omgeving.

Met dit besluit verwachten we dat u uw goederen blijft aanleveren en dat we, mede met uw steun, ons nog een tijd kunnen blijven inzetten voor onze medemensen in Roemenië.

Via publicaties blijven we u op de hoogte houden van ons werk.

Mocht het een en ander vragen bij u oproepen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met:

secretaris: Willy Wijbega,    Tolweg 2,      9271HM De Westereen tel: 0511-442270

voorzitter: Wiebe Kamminga, Diepswal 11, 9271VJ De Westereen tel: 0511-444070

Vrijwilligersavond november 2020

Mededeling van het Bestuur.

Het bestuur heeft besloten om de Vrijwilligersavond die elk jaar in november wordt gehouden, dit jaar niet door te laten gaan wegens de Corona.

HTR Nijs mrt 2020

HTR NIJS

Laatste nieuws over de ontwikkelingen bij de HTR.We liggen nog steeds goed op schema en we hopen dat dit zo blijft.Het plan is om 18 mei te vertrekken naar Roemenië met een vrachtauto.Dit jaar gaan Tjeerd Heikamp en Riepke Herder ( van Garyp) mee als chauffeur.Ik schrijf dit met een slag om de arm.Hoewel je ieder jaar plannen maakt en je nooit weet of alles komt zoals je had gepland,is de onzekerheid dit jaar wel erg groot !Meerdere landen hebben vanwege het CORONA-virus de grenzen al gesloten,dus we weten niet wat er nog te gebeuren staat.Bovendien werken we bij de HTR met vrijwilligers die 70 jaar of ouder zijn .Kunnen/mogen we nog blijven doorwerken.En natuurlijke de belangrijkste vraag : blijven we gezond ?

Nog een noodoproep: nu de winter weer voorbij is kunnen jullie misschien eens kijken welke wanten, mutsen of sjaals heb ik niet meer nodig of zijn te klein.Hieraan is namelijk nog altijd veel behoefte.

HTR Nijs juni 2020

HTR nijs juni 2020

De reis

Helaas kon in mei de reis naar Roemenië niet doorgaan, i.v.m. het corona virus. Nu lijkt alles weer gunstiger en we hebben besloten om in juli te vertrekken. De auto wordt 2 en 3 juli geladen en we vertrekken dan op 6 juli. We hopen dat de mannen dan in goede gezondheid weer terug komen. Dit kan natuurlijk alleen als zich geen onvoorziene dingen voordoen.

Het hok.

In het hok werken we nog steeds in kleine groepjes (3 personen) en sommigen hebben er voor gekozen om alleen te werken. Dit is natuurlijk niet gezellig maar zo kon het werk toch doorgaan .Voor dit jaar zijn er voor 450 gezinnen ingepakt. Verder hebben we nog goederen voor een crèche ,een ziekenhuis enz. Deze week hebben we nog van een school uit de buurt van Ede 85 sets schoolmeubilair gekregen .Deze zijn keurig door de school bij ons bezorgd ,waarvoor we natuurlijk erg dankbaar zijn .

HTR Nijs december 2019

HTR nijs

De foarige kear gie it oer de merke dy’t sa goed slagge wie, ien ding moast doe noch barre ,it útlotsjen fan de slachters- en de bakkersbonnen. Dat is ûnderwilens ek bard en wy hoopje dat de winners der lekker fan iten ha.

In tal wiken lyn ha 2 bestjoersleden ús film oer Roemenië sjen litten by de froulju fan de PKN tsjerke,dy wiene och sa ûnder de yndruk .Sy hâlden in kollekte (binne wy och sa wiis mei),mar doe’t sy seachen hoe drok at it is yn it hok ha har ek spontaan in nusje frijwilligers opjûn. Geweldich froulju!!! Ek út Garyp ha har in pear froulju opjûn.Dit doarp is ek al jierren yn’t spier foar Roemenië,sy ha ûnder oare in medyske post oprjochte.Foarhinne brochten sy der ek wol klean hinne,mar no net mear.Wy ha wolris wat medyske apparatuer foar harren meinaam en no ha wy ôfpraat wat mear gear te wurkjen.

Underwilens ha wy wer ús frijwilligersjûn hâlden,it wie in hiele noflike jûn :wy seagen de film fan de reis fan dit jier,en ûnder it genot fan in hapke en in drankje koene wy efkes byprate yn de Ferbiningstsjerke.(Koster noch tige tank)

Yn it hok wurkje se stoef troch.Der moatte sa’n 540 doazzen ynpakt wurde en der binne goed 200 klear.Sa gau mooglik wurdt wat klear is ôffierd nei Bûtenpost.

Wy winskje elkenien in goede Kryst in sûn en warber nij jier !!

Vrijwilligers avond 2019

Beste vrijwilligers,

De vrijwilligersavond wordt gehouden op zaterdagavond 23 november 2019 in één van de lokalen van de PKN kerk aan de Toremstrjitte.

Aanvang is 19.45 uur

U bent van harte uitgenodigd.

 

Bestuur HTR

HTR Nijs oktober 2019

HTR Nijs

De merke.

Dit jier hiene wy wer in doarpsfeest en sa as gewoanwei stiene wy op saterdei op de merke mei in ferlotting.No in grutte ferlotting mei ik wol sizze,mear as 500 prizen dit jier en wat in tarieding (voorbereiding). Hoe komme wy oan sa folle guod ?Al fier fan te foarren krije wy prizen fan partikulieren .Jo witte miskien wol hoe’t it giet yn ús lân der’t de measte minsken keapje wat sy wolle .Jo krije dan op de jierdei in kadootsje dat net yn jo ynterieur past,bygelyks de kleur net.Of jo krije 5 kear dûssjippe.Der wurde dan moaie pakketsjes fan makke.Fierders wurde wy ek stipe troch de middenstân.Dan moatte de lotten yn de slûfkes (enveloppen). Op de dei sels wiene de earsten al om 9 oere op de merke om de kream op te bouwen.Dat is wol efkes oanpoatsjen mar gelokkich hie Sjoukje de doazen nummere en wy hiene al gau in manier fûn om alles sa kreas mooglik út te stallen.Om 12 oere begûn de merke mar al ridlike gau hiene wy al klanten.Sa no en dan hiene wy efkes lins (rêst) om wat te iten ,dit moast om bar want it hâlde by ús kream oan as storein (er waren steeds klanten).En at de bern gjin priis hiene mochten sy fansels wat útsykje as treastpriis.Om 6 oere hiene wy noch 3 prizen oer.Doe moast fansels alles wer opromme wurde en koene wy jild telle.No ik kin wol sizze wy hiene in goudene dei :prachtich moai waar, it koe net better,in goede fersoarging troch de frijwillegers dy’t mei kofje en broadsjes del kamen,en net te ferjitten jim as keapers.Want sûnder jimme wiene fansels mei de hiele brot sitten bleaun.

DE OPBRINGST WIE SA’N 1500 euro. Eltsenien tige tank !!!!

HTR Nijs augustus 2019

HTR nijs

De simmer is wer hast foarby ,in tiid fan fakânsje en ûntspanning.Foar de iene wie dat lang foar de oare koart,foar de iene tichteby foar de oare tûzenden kilometers fuort.En dy’t dan wer thús wie gie mar wer nei ’t hok, at der teminsten te wêzen wie(wat hat it gleonhyt west),want yn it hok is altiten wol wurk.En dan binne wy fansels al wer dwaande mei de tariedingen foar de merke tidens it doarpfeest.Ik wit dat foaral Sjoukje Hoekstra al yn’t spier is om alles sa goed mooglik ferrinne te litten.Fansels is der sa as altiten in ferlotting foar lyts en grut of kinne jo in rollade winne!!

Miskien ek noch in spesjale ferrassing ? WY REKKENJE OP JIMME !!

                                                                                             HTR kommisje.

Vrijwilligers avond

De vrijwilligersavond wordt gehouden op 11 november 's avonds om 19.45 uur in Rontonde.

Allen die het afgelopen jaar een bijdrage aan HTR hebben geleverd op welke wijze dan ook en allen die HTR een warm hart toedragen zijn van harte welkom.

Het Bestuur.

Uit het archief: Ut it hok 2013

roemenie 2013 018It transport stiet klear minsken. Wy kenne wer sa’n 600 húshâldings bliid meitsje. Fierders stiet der in grutte foarrie klear mei allegearre klean foar de tsjerken yn Iasi en Negresti. Pastor Paul en Niçu soargje derfoar dat dizze haadsaaklik winterklean teplak komme by dakleazen, omswalkers, ferslaafden ensf.
Lees meer: Uit het archief: Ut it hok 2013

Like ons op Facebook

Populair nieuws

HTR Nijs juni 2021

Geschreven door Wiebe Kamminga op maandag 21 juni 2021 19:26

Publicatie veranderingen bij HTR april 2021

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 04 mei 2021 19:37

Vrijwilligersavond november 2020

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 06 oktober 2020 18:43

HTR Nijs mrt 2020

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 02 augustus 2020 17:42