Vrijwilligers avond 2019

Beste vrijwilligers,

De vrijwilligersavond wordt gehouden op zaterdagavond 23 november 2019 in één van de lokalen van de PKN kerk aan de Toremstrjitte.

Aanvang is 19.45 uur

U bent van harte uitgenodigd.

 

Bestuur HTR

HTR Nijs oktober 2019

HTR Nijs

De merke.

Dit jier hiene wy wer in doarpsfeest en sa as gewoanwei stiene wy op saterdei op de merke mei in ferlotting.No in grutte ferlotting mei ik wol sizze,mear as 500 prizen dit jier en wat in tarieding (voorbereiding). Hoe komme wy oan sa folle guod ?Al fier fan te foarren krije wy prizen fan partikulieren .Jo witte miskien wol hoe’t it giet yn ús lân der’t de measte minsken keapje wat sy wolle .Jo krije dan op de jierdei in kadootsje dat net yn jo ynterieur past,bygelyks de kleur net.Of jo krije 5 kear dûssjippe.Der wurde dan moaie pakketsjes fan makke.Fierders wurde wy ek stipe troch de middenstân.Dan moatte de lotten yn de slûfkes (enveloppen). Op de dei sels wiene de earsten al om 9 oere op de merke om de kream op te bouwen.Dat is wol efkes oanpoatsjen mar gelokkich hie Sjoukje de doazen nummere en wy hiene al gau in manier fûn om alles sa kreas mooglik út te stallen.Om 12 oere begûn de merke mar al ridlike gau hiene wy al klanten.Sa no en dan hiene wy efkes lins (rêst) om wat te iten ,dit moast om bar want it hâlde by ús kream oan as storein (er waren steeds klanten).En at de bern gjin priis hiene mochten sy fansels wat útsykje as treastpriis.Om 6 oere hiene wy noch 3 prizen oer.Doe moast fansels alles wer opromme wurde en koene wy jild telle.No ik kin wol sizze wy hiene in goudene dei :prachtich moai waar, it koe net better,in goede fersoarging troch de frijwillegers dy’t mei kofje en broadsjes del kamen,en net te ferjitten jim as keapers.Want sûnder jimme wiene fansels mei de hiele brot sitten bleaun.

DE OPBRINGST WIE SA’N 1500 euro. Eltsenien tige tank !!!!

HTR Nijs augustus 2019

HTR nijs

De simmer is wer hast foarby ,in tiid fan fakânsje en ûntspanning.Foar de iene wie dat lang foar de oare koart,foar de iene tichteby foar de oare tûzenden kilometers fuort.En dy’t dan wer thús wie gie mar wer nei ’t hok, at der teminsten te wêzen wie(wat hat it gleonhyt west),want yn it hok is altiten wol wurk.En dan binne wy fansels al wer dwaande mei de tariedingen foar de merke tidens it doarpfeest.Ik wit dat foaral Sjoukje Hoekstra al yn’t spier is om alles sa goed mooglik ferrinne te litten.Fansels is der sa as altiten in ferlotting foar lyts en grut of kinne jo in rollade winne!!

Miskien ek noch in spesjale ferrassing ? WY REKKENJE OP JIMME !!

                                                                                             HTR kommisje.

HTR Nijs juni 2019

HTR Nijs

Het hok,

Enkele weken geleden werden we in het hok verrast door SJOERD van de Salomon Levystraat,ze hadden thuis de passion opgevoerd en een collecte gehouden. Heel hartelijk bedankt voor deze gulle gave !

De reis.

Op 13 en 14 mei werd er geladen voor de reis naar Roemenië : er waren dozen voor 400 gezinnen ,schoolmeubelen en goederen voor een ziekenhuis.Hein v Althuis en Freerk Hoeksma namen (op eigen kosten ) het vliegtuig om de mannen te helpen met uitladen .Tjeerd jr. is nog volop aan het werk en had een week vrij genomen ,extra hulp was dus welkom.Vaak krijgen we de vraag:is hulp nog steeds nodig ? Ja het is zeker in dit gebied nog nodig.Liliana vertelde op de laatste vergadering dat ze een paar oude mensen had gesproken. De oude man vertelde dat hij nog graag een keer gebraden vlees zou willen ruiken,het was zo lang geleden dat hij dit niet meer had gehad !! De mannen hebben verder een goede en voorspoedige reis gehad wat ons met dankbaarheid vult. De mensen waren zo blij en dat geeft ons dan weer de moed en kracht om verder te gaan ,ook al omdat we ons weten gesteund door de mensen om ons heen.

HTR Nijs oktober 2018

                                         Hulp Transport Roemenië bestaat 25 jaar.

                             (Jubileum- en vrijwilligersavond)

 

Het was lastig om exact vast te stellen op welke datum nu het 25 jarig bestaan van HTR moet gaan vallen. Daarom hebben we als bestuur besloten dit jubileum samen te laten vallen met de vrijwilligersavond voor HTR. Deze avond is gepland op 17 november 2018 .

Hoewel het doel van HTR zich niet echt leent voor een feest willen we dit jubileum niet ongemerkt laten voorbij gaan en hieraan een feestelijk tintje geven.

Dit willen we gaan vieren met zowel de vrijwilligers, die zich in het verleden hebben ingezet, als alle huidige vrijwilligers.

Wat zijn we van plan.

U bent zaterdagmiddag 17 november 2018 vanaf 16.30 uur welkom in de Ferbiningstjerke aan de Toerstrjitte in De Westereen.

U bent welkom vanaf 16.30 uur.

Het programma bestaat uit twee delen en ziet er globaal als volgt uit:

Jubileum deel: Aanvang 17.00 uur

  • Opening
  • Koffie/thee drinken (oude foto’s en filmbeelden)
  • Gezamenlijk eten (Roemeense maaltijd)
  • Draaien film reis 2018
  • Gezellig samenzijn ( herinneringen ophalen; op de achtergrond oude foto-/filmbeelden/ Roemeense muziek)
  • Sluiting 22.30 uur

Vrijwilligers deel : Aanvang 20.00 uur

Eigen bijdrage voor het eten is € 5,--.

U bent vrij in uw keuze om bij beide of alleen bij het jubileum of vrijwilligers deel aanwezig te zijn.

Indien u wilt deelnemen aan de maaltijd dan moet de bijdrage van € 5,- voor 10 november 2018 worden overgemaakt op bankrekening: NL87RABO0132401258 t.n.v. penningmeester HTR onder vermelding: “ maaltijd jubileum”.

Met zijn allen hopen we er zo een gezellige feest van te maken. Wij rekenen op jullie allemaal.

P.S.

Graag willen we weten op hoeveel mensen we moeten rekenen. Wilt u onderstaande gegevens invullen en voor 10 november sturen naar het secretariaat: Willy Wijbenga, Tolwei 2, 9271HM De Westereen

U kunt de gegevens ook mailen.

Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

           

 

Invullen.

Wij/ ik verwacht(en) op zaterdag 17 november met … perso(o)n(en) aanwezig te zijn bij het jubileum/vrijwilligersavond van HTR.

Afzender:       Naam

                        ……………………………………………….

Woonplaats:

                        ………………………………………………..

o          Geheel

o          Jubileum deel

o          Vrijwilligers deel

(aangeven wat voor u van toepassing is)

HTR Nijs februari 2019

HTR

It hok

Yn it hok leit alles op skema ,de doazen foar de doarpen binne ynpakt.Dochs binne de froulju begûn mei in nij doarpke.It is in doarpke fan likernôch (ûngefear)10 ‘gesinnen’. Tsien siz ik om’t de minsken hjir net altyd bliuwe.Se binne eins wat ferjage fan in oar plak.Dit doarpke ha wy ferline jier ek besocht en der hie Sjoukje noch wat foar regele oan stoullen en in tafel sa’t jim miskien noch wol witte.Kosti en Nicolette soarchje wat foar dizze minsken en hâlde kontakt mei de boargemaster dy’t ek wol ynsjocht dat it sa net kin.Wêr’t wy noch mei dwaande binne is te witten komme of’t de bern wol ûnderwiis krije ,want dit is fansels tige wichtich.Wy ha noch wol te krijen mei tekoart oan minsken yn it hok om’t der sykte is.Pim vd Wal komt noch gauris ,ek al hat se al ôfskied naam,mar in pear ekstra hannen kinne wy wol brûke.It goede nijs is dat Johan en Marta wer kaam binne.

De reis

Fan 3 sjauffeurs ha wy ôfskied naam,har rydbewiis is ôfrûn en de leeftyd spilet mei.Tjeerd Heikamp hat in omkesizzer fan him ree fûn om dit jier mei te gean.Om’t dy noch folop yn it wurk sit wolle se besykje de reis wat yn te koartsjen fan 12 nei 10 dagen.Sa’t it no stiet is it 13 en 14 maaie lade en 15 maaie fuort.

It bestjoer

Wy ha oerlis hân mei in pear minsken fan in oare stichting,se wurkje in bytsje oars mar it doel is krekt itselde.Doel fan dit oerlis wie om te sjen hoe”t wy inoar helpe kinne as dit nedich is.

                           HTR Kommisje

HTR Nijs april 2019

 

HTR

Om’t de doarpen ynpakt binne ha se yn it hok wer wat mear tiid om alles wer op oarder te bringen,dan kinne se fuort en daliks at de nije adressen der binne wer beginne foar takom jier.We hoopje dat de sjauffeurs dy meikrije at se werom komme fan de reis dit jier.Tjeerd Heikamp nimt syn omkesizzer mei ,dy’t ek Tjeerd Heikamp hyt,dus âlde Tjeerd en jonge Tjeerd (in broer fan Hessel)

De reis en fertriet.

At wy nei Roemenië gean is ús earste stop altyd yn Gilau by Kosti enNicolette,der wurdewy altyd tige hertlik úntfongen.No is der in freeslik ûngelik bard .,Julia,harren dochter fan 20 jier is omkaam.Tjeerd en Liliana ha nei de begraffenis west en as bestjoer fan de HTR ha wy hjir fansels ek omtinken oan jûn.

Op keningsdei steane wy dit jier net op de merke omdat wy yn septimber doarpsfeest ha en 2kear yn it jier is tefolle.

                                                                                                                                         HTR kommisje

Vrijwilligers avond

De vrijwilligersavond wordt gehouden op 11 november 's avonds om 19.45 uur in Rontonde.

Allen die het afgelopen jaar een bijdrage aan HTR hebben geleverd op welke wijze dan ook en allen die HTR een warm hart toedragen zijn van harte welkom.

Het Bestuur.

Uit het archief: Ut it hok 2013

roemenie 2013 018It transport stiet klear minsken. Wy kenne wer sa’n 600 húshâldings bliid meitsje. Fierders stiet der in grutte foarrie klear mei allegearre klean foar de tsjerken yn Iasi en Negresti. Pastor Paul en Niçu soargje derfoar dat dizze haadsaaklik winterklean teplak komme by dakleazen, omswalkers, ferslaafden ensf.
Lees meer: Uit het archief: Ut it hok 2013

Like ons op Facebook

Populair nieuws

Vrijwilligers avond 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 12 november 2019 21:48

HTR Nijs augustus 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op maandag 14 oktober 2019 10:20

HTR Nijs oktober 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op maandag 14 oktober 2019 10:24

HTR Nijs juni 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 14 juli 2019 12:55