Financieel overzicht 2018

                       
        Financieel   jaaroverzicht H.T.R 2018      
                       
    INKOMSTEN     UITGAVEN   RESULTAAT    
                       
Saldo per   01-01-2018 € 28.914,09               € 28.914,09
gemeente   €       218,57 ****              
bijdrage   HTG/Green Textile €   3.473,80                
giften     €   1.363,50                
                       
koekjesactie   2018   €       639,50   koekjesactie 2018 €         274,65   €                       364,85    
teruggave   maut + Garijp €   1.120,02   reis Roemenie €   10.282,60   €                   -9.162,58    
25 jarig   jubileum   €       175,00   kosten   €     1.124,41   €                       949,41    
                       
barchjes     €         31,45   goodwill,relaties € 325,24        
          bank   €         100,32        
rente   doelrekening   €         42,99   website, porto €           53,08        
          jubilea/rouw €           19,99        
          materiaal loods loods €           73,48        
          films   €           75,00        
              €   12.328,77   resultaat 2018   € -5.263,94
      __________   saldo per 31-12-2018 €   23.650,15       € 23.650,15
                       
  Totaal   € 35.978,92   Totaal   €   35.978,92        
                       
Opmerkingen.                    
******De   bijdrage van de gemeente voor opgehaalde textiel is nog niet vergoed: € 2.830,74      
Dit verlaagt   het tekort dit jaar tot ongeveer € 2.500,00              
Er is dit   jaar ook maut terug gekregen vanuit Oostenrijk            
Rente   doelrekening:                  
Het bedraagt de rente over 16-05-2016 t/m   31-12-2018. Deze rente is de vorige   jaren niet meegenomen.    
                       

HTR Nijs februari 2018

HTR

It hok

Yn it hok leit alles op skema ,de doazen foar de doarpen binne ynpakt.Dochs binne de froulju begûn mei in nij doarpke.It is in doarpke fan likernôch (ûngefear)10 ‘gesinnen’. Tsien siz ik om’t de minsken hjir net altyd bliuwe.Se binne eins wat ferjage fan in oar plak.Dit doarpke ha wy ferline jier ek besocht en der hie Sjoukje noch wat foar regele oan stoullen en in tafel sa’t jim miskien noch wol witte.Kosti en Nicolette soarchje wat foar dizze minsken en hâlde kontakt mei de boargemaster dy’t ek wol ynsjocht dat it sa net kin.Wêr’t wy noch mei dwaande binne is te witten komme of’t de bern wol ûnderwiis krije ,want dit is fansels tige wichtich.Wy ha noch wol te krijen mei tekoart oan minsken yn it hok om’t der sykte is.Pim vd Wal komt noch gauris ,ek al hat se al ôfskied naam,mar in pear ekstra hannen kinne wy wol brûke.It goede nijs is dat Johan en Marta wer kaam binne.

De reis

Fan 3 sjauffeurs ha wy ôfskied naam,har rydbewiis is ôfrûn en de leeftyd spilet mei.Tjeerd Heikamp hat in omkesizzer fan him ree fûn om dit jier mei te gean.Om’t dy noch folop yn it wurk sit wolle se besykje de reis wat yn te koartsjen fan 12 nei 10 dagen.Sa’t it no stiet is it 13 en 14 maaie lade en 15 maaie fuort.

It bestjoer

Wy ha oerlis hân mei in pear minsken fan in oare stichting,se wurkje in bytsje oars mar it doel is krekt itselde.Doel fan dit oerlis wie om te sjen hoe”t wy inoar helpe kinne as dit nedich is.

                           HTR Kommisje

Jaaroverzicht 2016

Saldo per 01-01-2016 € 24.165,08               € 24.165,08  
gemeente   €   3.267,53                  
bijdrage   HTG/Green Textile €   3.774,76                  
giften     €   4.864,96                  
                         
koekjesactie   2016   €   2.042,40   koekjesactie 2016 €       799,93   €                     1.242,47      
teruggave   maut   €       529,69   reis Roemenie €   8.281,89   €                   -7.752,20      
markten     €       595,00   prijzen   €       128,85   €                       466,15      
                         
barchjes     €         99,56                  
          bank   €         95,03          
          kosten vervoer €       251,35          
          goodwill,relaties €       172,77          
          website   €         53,08          
          jubilea   €         29,95          
          materiaal hok loods €       157,57          
          films + avonden €       160,74          
              € 10.131,16   resultaat 2016   €   5.042,74  
      __________   saldo per 31-12-2015 € 29.207,82       € 29.207,82  
                         
  Totaal   € 39.338,98   Totaal   € 39.338,98          
                         
                         

Financieel overzicht 2017

    INKOMSTEN     UITGAVEN   RESULTAAT        
                           
Saldo per   01-01-2017 € 29.207,82               € 29.207,82    
gemeente   €   3.152,70                    
bijdrage   HTG/Green Textile €   4.150,00                    
giften     €   1.535,64                    
                           
koekjesactie   2017   €       520,00   koekjesactie 2017 €       222,20   €                       297,80        
teruggave   maut   €       499,40   reis Roemenie €   9.270,53   €                   -8.771,13        
markten     €   1.272,25   kosten   €       143,86   €                     1.128,39        
                           
barchjes     €         62,65   goodwill,relaties              
          bank   €       111,29            
          kosten vervoer €       192,95            
          bijbels   €   1.103,50            
          website, porto €         54,63            
          jubilea/rouw €       220,10            
          materiaal loods loods €         64,32            
          films + avonden €       102,99            
              € 11.486,37   resultaat 2017   €     -293,73    
      __________   saldo per 31-12-2017 € 28.914,09       € 28.914,09    
                           
  Totaal   € 40.400,46   Totaal   € 40.400,46            
                           

Contact

U kunt ons op allerlei manieren bereiken, onderstaand zijn enkele mogelijkheden weergegeven.
 
HTR Zwaagwesteinde 
Tolwei 2
9271 HM De Westereen
 
Telefoon:
0511 442270
0511 444070
0624168129
 
Email:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Like ons op Facebook

Populair nieuws

HTR Nijs april 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 26 mei 2019 13:30

HTR Nijs februari 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 26 mei 2019 13:52

HTR Nijs oktober 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 30 oktober 2018 20:02

HTR Nijs mei 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 24 juni 2018 17:55