HTR Nijs augustus 2019

HTR nijs

De simmer is wer hast foarby ,in tiid fan fakânsje en ûntspanning.Foar de iene wie dat lang foar de oare koart,foar de iene tichteby foar de oare tûzenden kilometers fuort.En dy’t dan wer thús wie gie mar wer nei ’t hok, at der teminsten te wêzen wie(wat hat it gleonhyt west),want yn it hok is altiten wol wurk.En dan binne wy fansels al wer dwaande mei de tariedingen foar de merke tidens it doarpfeest.Ik wit dat foaral Sjoukje Hoekstra al yn’t spier is om alles sa goed mooglik ferrinne te litten.Fansels is der sa as altiten in ferlotting foar lyts en grut of kinne jo in rollade winne!!

Miskien ek noch in spesjale ferrassing ? WY REKKENJE OP JIMME !!

                                                                                             HTR kommisje.

Like ons op Facebook

Populair nieuws

Niet doorgaan vrijwilligersavond

Geschreven door Wiebe Kamminga op zaterdag 20 november 2021 19:02

Vrijwilligersavond 20 november 2021

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 09 november 2021 20:14

HTR Nijs september 2021

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 09 november 2021 20:11

HTR Nijs juni 2021

Geschreven door Wiebe Kamminga op maandag 21 juni 2021 19:26