HTR Nijs april 2019

 

HTR

Om’t de doarpen ynpakt binne ha se yn it hok wer wat mear tiid om alles wer op oarder te bringen,dan kinne se fuort en daliks at de nije adressen der binne wer beginne foar takom jier.We hoopje dat de sjauffeurs dy meikrije at se werom komme fan de reis dit jier.Tjeerd Heikamp nimt syn omkesizzer mei ,dy’t ek Tjeerd Heikamp hyt,dus âlde Tjeerd en jonge Tjeerd (in broer fan Hessel)

De reis en fertriet.

At wy nei Roemenië gean is ús earste stop altyd yn Gilau by Kosti enNicolette,der wurdewy altyd tige hertlik úntfongen.No is der in freeslik ûngelik bard .,Julia,harren dochter fan 20 jier is omkaam.Tjeerd en Liliana ha nei de begraffenis west en as bestjoer fan de HTR ha wy hjir fansels ek omtinken oan jûn.

Op keningsdei steane wy dit jier net op de merke omdat wy yn septimber doarpsfeest ha en 2kear yn it jier is tefolle.

                                                                                                                                         HTR kommisje

Like ons op Facebook

Populair nieuws

Vrijwilligers avond 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 12 november 2019 21:48

HTR Nijs augustus 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op maandag 14 oktober 2019 10:20

HTR Nijs oktober 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op maandag 14 oktober 2019 10:24

HTR Nijs juni 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 14 juli 2019 12:55