Onze sponsoren

Visser Woninginrichting

Bij Visser Woninginrichting bent u aan het juiste adres voor al uw (over)gordijnen, vitrages en in-betweens voor een lage prijs! Ook kunt u bij hen terecht voor tapijt, laminaat en...

Fa. van Kammen

Van Kammen is uw specialistis op het gebied van levering van koelwagens en verkoopwagens. Dit bedrijf is gevestigd in het Friese Kollumerzwaag en levert in heel Nederland en...

Rinze Resto

Rinse's Resto Vis en Snacks is een begrip in Zwaagwesteinde en omstreken. Met een zeer ruim en veelzijdig assortiment dat in onze moderne winkel op unieke wijze gepresenteerd wordt,...

123

HTR Nijs februari 2019

HTR

It hok

Yn it hok leit alles op skema ,de doazen foar de doarpen binne ynpakt.Dochs binne de froulju begûn mei in nij doarpke.It is in doarpke fan likernôch (ûngefear)10 ‘gesinnen’. Tsien siz ik om’t de minsken hjir net altyd bliuwe.Se binne eins wat ferjage fan in oar plak.Dit doarpke ha wy ferline jier ek besocht en der hie Sjoukje noch wat foar regele oan stoullen en in tafel sa’t jim miskien noch wol witte.Kosti en Nicolette soarchje wat foar dizze minsken en hâlde kontakt mei de boargemaster dy’t ek wol ynsjocht dat it sa net kin.Wêr’t wy noch mei dwaande binne is te witten komme of’t de bern wol ûnderwiis krije ,want dit is fansels tige wichtich.Wy ha noch wol te krijen mei tekoart oan minsken yn it hok om’t der sykte is.Pim vd Wal komt noch gauris ,ek al hat se al ôfskied naam,mar in pear ekstra hannen kinne wy wol brûke.It goede nijs is dat Johan en Marta wer kaam binne.

De reis

Fan 3 sjauffeurs ha wy ôfskied naam,har rydbewiis is ôfrûn en de leeftyd spilet mei.Tjeerd Heikamp hat in omkesizzer fan him ree fûn om dit jier mei te gean.Om’t dy noch folop yn it wurk sit wolle se besykje de reis wat yn te koartsjen fan 12 nei 10 dagen.Sa’t it no stiet is it 13 en 14 maaie lade en 15 maaie fuort.

It bestjoer

Wy ha oerlis hân mei in pear minsken fan in oare stichting,se wurkje in bytsje oars mar it doel is krekt itselde.Doel fan dit oerlis wie om te sjen hoe”t wy inoar helpe kinne as dit nedich is.

                           HTR Kommisje

HTR Nijs april 2019

 

HTR

Om’t de doarpen ynpakt binne ha se yn it hok wer wat mear tiid om alles wer op oarder te bringen,dan kinne se fuort en daliks at de nije adressen der binne wer beginne foar takom jier.We hoopje dat de sjauffeurs dy meikrije at se werom komme fan de reis dit jier.Tjeerd Heikamp nimt syn omkesizzer mei ,dy’t ek Tjeerd Heikamp hyt,dus âlde Tjeerd en jonge Tjeerd (in broer fan Hessel)

De reis en fertriet.

At wy nei Roemenië gean is ús earste stop altyd yn Gilau by Kosti enNicolette,der wurdewy altyd tige hertlik úntfongen.No is der in freeslik ûngelik bard .,Julia,harren dochter fan 20 jier is omkaam.Tjeerd en Liliana ha nei de begraffenis west en as bestjoer fan de HTR ha wy hjir fansels ek omtinken oan jûn.

Op keningsdei steane wy dit jier net op de merke omdat wy yn septimber doarpsfeest ha en 2kear yn it jier is tefolle.

                                                                                                                                         HTR kommisje

HTR Nijs oktober 2018

                                         Hulp Transport Roemenië bestaat 25 jaar.

                             (Jubileum- en vrijwilligersavond)

 

Het was lastig om exact vast te stellen op welke datum nu het 25 jarig bestaan van HTR moet gaan vallen. Daarom hebben we als bestuur besloten dit jubileum samen te laten vallen met de vrijwilligersavond voor HTR. Deze avond is gepland op 17 november 2018 .

Hoewel het doel van HTR zich niet echt leent voor een feest willen we dit jubileum niet ongemerkt laten voorbij gaan en hieraan een feestelijk tintje geven.

Dit willen we gaan vieren met zowel de vrijwilligers, die zich in het verleden hebben ingezet, als alle huidige vrijwilligers.

Wat zijn we van plan.

U bent zaterdagmiddag 17 november 2018 vanaf 16.30 uur welkom in de Ferbiningstjerke aan de Toerstrjitte in De Westereen.

U bent welkom vanaf 16.30 uur.

Het programma bestaat uit twee delen en ziet er globaal als volgt uit:

Jubileum deel: Aanvang 17.00 uur

  • Opening
  • Koffie/thee drinken (oude foto’s en filmbeelden)
  • Gezamenlijk eten (Roemeense maaltijd)
  • Draaien film reis 2018
  • Gezellig samenzijn ( herinneringen ophalen; op de achtergrond oude foto-/filmbeelden/ Roemeense muziek)
  • Sluiting 22.30 uur

Vrijwilligers deel : Aanvang 20.00 uur

Eigen bijdrage voor het eten is € 5,--.

U bent vrij in uw keuze om bij beide of alleen bij het jubileum of vrijwilligers deel aanwezig te zijn.

Indien u wilt deelnemen aan de maaltijd dan moet de bijdrage van € 5,- voor 10 november 2018 worden overgemaakt op bankrekening: NL87RABO0132401258 t.n.v. penningmeester HTR onder vermelding: “ maaltijd jubileum”.

Met zijn allen hopen we er zo een gezellige feest van te maken. Wij rekenen op jullie allemaal.

P.S.

Graag willen we weten op hoeveel mensen we moeten rekenen. Wilt u onderstaande gegevens invullen en voor 10 november sturen naar het secretariaat: Willy Wijbenga, Tolwei 2, 9271HM De Westereen

U kunt de gegevens ook mailen.

Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

           

 

Invullen.

Wij/ ik verwacht(en) op zaterdag 17 november met … perso(o)n(en) aanwezig te zijn bij het jubileum/vrijwilligersavond van HTR.

Afzender:       Naam

                        ……………………………………………….

Woonplaats:

                        ………………………………………………..

o          Geheel

o          Jubileum deel

o          Vrijwilligers deel

(aangeven wat voor u van toepassing is)

Vrijwilligers avond

De vrijwilligersavond wordt gehouden op 11 november 's avonds om 19.45 uur in Rontonde.

Allen die het afgelopen jaar een bijdrage aan HTR hebben geleverd op welke wijze dan ook en allen die HTR een warm hart toedragen zijn van harte welkom.

Het Bestuur.

Uit het archief: Ut it hok 2013

roemenie 2013 018It transport stiet klear minsken. Wy kenne wer sa’n 600 húshâldings bliid meitsje. Fierders stiet der in grutte foarrie klear mei allegearre klean foar de tsjerken yn Iasi en Negresti. Pastor Paul en Niçu soargje derfoar dat dizze haadsaaklik winterklean teplak komme by dakleazen, omswalkers, ferslaafden ensf.
Lees meer...

Like ons op Facebook

Populair nieuws

HTR Nijs december 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 03 december 2019 19:41

Vrijwilligers avond 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 12 november 2019 21:48

HTR Nijs oktober 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op maandag 14 oktober 2019 10:24

HTR Nijs augustus 2019

Geschreven door Wiebe Kamminga op maandag 14 oktober 2019 10:20