Onze sponsoren

Visser Woninginrichting

Bij Visser Woninginrichting bent u aan het juiste adres voor al uw (over)gordijnen, vitrages en in-betweens voor een lage prijs! Ook kunt u bij hen terecht voor tapijt, laminaat en...

Fa. van Kammen

Van Kammen is uw specialistis op het gebied van levering van koelwagens en verkoopwagens. Dit bedrijf is gevestigd in het Friese Kollumerzwaag en levert in heel Nederland en...

Rinze Resto

Rinse's Resto Vis en Snacks is een begrip in Zwaagwesteinde en omstreken. Met een zeer ruim en veelzijdig assortiment dat in onze moderne winkel op unieke wijze gepresenteerd wordt,...

123

HTR Nijs juni 2017

HTR nijs. Juni 2017

Ut it hok.

It is wer aardich rûm yn it hok, de froulju binne drok oan it reorganisearjen. Spitigernoch binne de nije listen der noch net foar ankom jier, mar it skiftsjen giet gewoan troch.

De reis.

De reis is hiel goed ferrûn. It wie wol wat drokker om ’t se in dei minder hiene. De klean binne wer nei de doarpen brocht en tank sij de giften koene we yn elke doaze in bibel dwaan. Bij it sikehûs binne medisinen brocht, skoallemeubels binne ôflevere en der binne bedsjes by dominy Paul delset. In wike letter krigen we al berjocht dat de bedsjes by un weeshûs brocht binne.

We wiene bliid dat de mannen sûn wer thús kaam binne.

Wol lei der in skaad oer de thúskomst. In dei earder wie Henk Boersma hommels ferstoan. Jierren oanien hat hy mei west as sjauffeur. Us tinzen binne by Foekje en de bern.

Ofskie.

Nei mear as 20 jier hat Jellie Postma ôfskie naam as frijwilligster; it waard har te swier. Jellie krige foar har ynset in blomke en sels traktearre se yn it hok op in stikje oranjekoeke (dat smakke tige by tige).

Jellie nochris tank foar dyn ynset.

(Sjoch ek de foto en har gedicht as ôfskie dat we jimme net ûnthâlde wolle.)

P.s.

Ik koe wol janke: 02-06-17, Jehannes moast de bakken leegje en dêr fûnen we in ferrassing. Sekken fol klean, no ja klean. It wienen mear fodden, wiet, smoarch en skimmelich, skuon sûnder soalen, dus we wiene och sa bliid mar, net echt. It hat ús in heale dei koste!!

Tige tank.

                                                                                                                              HTR kommisje

   
   

 

                       

 

Like ons op Facebook

Populair nieuws

HTR Nijs oktober 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 30 oktober 2018 20:02

HTR Nijs mei 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 24 juni 2018 17:55

HTR Nijs november 2017

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 24 juni 2018 17:53

HTR Nijs maart 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op donderdag 17 mei 2018 08:45