Onze sponsoren

Visser Woninginrichting

Bij Visser Woninginrichting bent u aan het juiste adres voor al uw (over)gordijnen, vitrages en in-betweens voor een lage prijs! Ook kunt u bij hen terecht voor tapijt, laminaat en...

Fa. van Kammen

Van Kammen is uw specialistis op het gebied van levering van koelwagens en verkoopwagens. Dit bedrijf is gevestigd in het Friese Kollumerzwaag en levert in heel Nederland en...

Rinze Resto

Rinse's Resto Vis en Snacks is een begrip in Zwaagwesteinde en omstreken. Met een zeer ruim en veelzijdig assortiment dat in onze moderne winkel op unieke wijze gepresenteerd wordt,...

123

HTR Nijs februari 2017

HTR nijs

Ut it hok .

Op dit stuit is it ynpakken sa goed as klear.Dan kinne de mannen alles wer nei Bútenpost bringe,wêr’t ek de oare doazen steane dy’t ree binne foar ferfier.Der is ek fersterking kaam by de ynpaksters,in stazjêre   fan de Tsjerkestrjitte.

De reis

De datum fan de reis is feroare, we ha nammentlik te krijen mei ferskate dagen dat we net ride meie yn it bûtenlân.Dit jier geane we, sa’t it no stiet, fuort op 2 maaie(in tiisdei).De mannen dy’t meigeane binne Hein v Althuis,Sake de Bruin,Tjeerd en Fokke Heikamp.We kinne dit jier neist klean ek foar eltse húshâlding ek in bibelstje meinimme .De oankeap fan dizze bibels (400 stiks) is mooglik makke troch partikuliere jeften en in bijdrage fan de ‘SINDINGSKOMMISJE” fan de Chr. Gereformeerde kerk.

Jildsaken

It hiele jier troch hâlde we aksjes om jild foar it ferfier byelkoar te skarreljen.Ek fanút de tsjerken wurde we stipe.Sa hâldt de Chr.gerformeerde tsjerke alle jierren in kollekte mei de Reade Pongen en is yn de PKN tsjerke de Nachtmielkollekte (avondsmaalcollecte) fan april wer foar dit doel bestimd.

Like ons op Facebook

Populair nieuws

HTR Nijs oktober 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 30 oktober 2018 20:02

HTR Nijs mei 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 24 juni 2018 17:55

HTR Nijs november 2017

Geschreven door Wiebe Kamminga op zondag 24 juni 2018 17:53

HTR Nijs maart 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op donderdag 17 mei 2018 08:45