Onze sponsoren

Visser Woninginrichting

Bij Visser Woninginrichting bent u aan het juiste adres voor al uw (over)gordijnen, vitrages en in-betweens voor een lage prijs! Ook kunt u bij hen terecht voor tapijt, laminaat en...

Fa. van Kammen

Van Kammen is uw specialistis op het gebied van levering van koelwagens en verkoopwagens. Dit bedrijf is gevestigd in het Friese Kollumerzwaag en levert in heel Nederland en...

Rinze Resto

Rinse's Resto Vis en Snacks is een begrip in Zwaagwesteinde en omstreken. Met een zeer ruim en veelzijdig assortiment dat in onze moderne winkel op unieke wijze gepresenteerd wordt,...

123

HTR Nijs maart 2018

HTR Nijs

It hok

Yn it hok giet alles dat it slydjaget :de froulju hiene alle doarpen in pear wike ferlyn al klear en ha doe besletten der noch in doarp by te dwaan.No hiene we noch listen mei nammen fan 3 doarpen,fansels keazen se foar it doarp mei de measte ynwenners.Dus no moast de lea der noch efkes op. Pim vd Wal hat oanjûn dat sy ophâlde wol.It soe och sa moai wêze dat der in pear nije froulju by kamen om te helpen.

Underwilens ha de manlju ek net stil sitten,se ha noch manmachtich nei in skoalle yn Aldeberkeap west om tige moai skoalguod op te heljen.De loads fan Kapenga sit dan ek bom fol.

De reis.

Dit jier geane we fuort op 16 april,dat is in pear wike earder as oare jierren.Dit komt om’t fan in pear sjauffeurs it grutrydbewiis hast ôfrûn is ,sy kinne no noch moai in loop mei.De mannen dy’t dit jier meigeane binne Hein v Althuis , Sake de Bruin,Tjeerd Heikamp en Keimpe Venema.De frachtweinen binne besteld en de earste komt op moandei 9 april en dan kinne nei’t se woegen binne op tiisdei begjinne te ynladen.

                                                                   HTR Kommisje

HTR Nijs juli 2017

HTR nijs

It hok

Hjir wurdt lykas altyd drok skrept,de mannen ha wer in protte foarried nei Bûtenpost brocht dus der is wer romte.Dat moat ek want we ha de nije listen .De froulju kinne dan wer begjinne te ynpakken.

De merke.

Yn augustus is it doarpsfeest.Sa’t jimme fan ús wend binne steane we wer op de merke mei in ferlotting.We hoopje op mooi waar en in protte minsken,oan’t sjen

                                                                                     HTR kommisje

HTR Nijs juni 2017

HTR nijs. Juni 2017

Ut it hok.

It is wer aardich rûm yn it hok, de froulju binne drok oan it reorganisearjen. Spitigernoch binne de nije listen der noch net foar ankom jier, mar it skiftsjen giet gewoan troch.

De reis.

De reis is hiel goed ferrûn. It wie wol wat drokker om ’t se in dei minder hiene. De klean binne wer nei de doarpen brocht en tank sij de giften koene we yn elke doaze in bibel dwaan. Bij it sikehûs binne medisinen brocht, skoallemeubels binne ôflevere en der binne bedsjes by dominy Paul delset. In wike letter krigen we al berjocht dat de bedsjes by un weeshûs brocht binne.

We wiene bliid dat de mannen sûn wer thús kaam binne.

Wol lei der in skaad oer de thúskomst. In dei earder wie Henk Boersma hommels ferstoan. Jierren oanien hat hy mei west as sjauffeur. Us tinzen binne by Foekje en de bern.

Ofskie.

Nei mear as 20 jier hat Jellie Postma ôfskie naam as frijwilligster; it waard har te swier. Jellie krige foar har ynset in blomke en sels traktearre se yn it hok op in stikje oranjekoeke (dat smakke tige by tige).

Jellie nochris tank foar dyn ynset.

(Sjoch ek de foto en har gedicht as ôfskie dat we jimme net ûnthâlde wolle.)

P.s.

Ik koe wol janke: 02-06-17, Jehannes moast de bakken leegje en dêr fûnen we in ferrassing. Sekken fol klean, no ja klean. It wienen mear fodden, wiet, smoarch en skimmelich, skuon sûnder soalen, dus we wiene och sa bliid mar, net echt. It hat ús in heale dei koste!!

Tige tank.

                                                                                                                              HTR kommisje

   
   

 

                       

 

Vrijwilligers avond

De vrijwilligersavond wordt gehouden op 11 november 's avonds om 19.45 uur in Rontonde.

Allen die het afgelopen jaar een bijdrage aan HTR hebben geleverd op welke wijze dan ook en allen die HTR een warm hart toedragen zijn van harte welkom.

Het Bestuur.

HTR Nijs september 2017

HTR nijs

Yn it hok rint alles goed,der binne al wer moai wat doazen ynpakt.Oer de oanfier fan guod ha we ek net te kleien.De mannen ha wer stuoltsjes en tafels ophelle by in skuolle yn Burum.

Yn neitins

Twa âldmeiwurksters fan de HTR binne ferstoarn.Earst Sjieuwke van Althuis;wat hat se in spreien haakt en sokken breide! Oan’t it lêst ta hy se belangstelling foar ús wurk ek al om’t Hein (har soan) alle jierren meigiet.

In pear wiken dernei ferstoar Marijke de Bruin,it is nog net lang lyn dat se noch yn it hok oan it skiftsjen wie.Nei it ferstjerren fan har man hie se it och sa dreech.We winskje de sibben (nabestaanden) in protte sterkte ta.

De merke

Ja dêr hie ik bij fersin skreaun dat dy yn augustus wie,mar dat wie fansels yn september! No dat wisten se gelokkich wol yn it doarp.En dat ha we witten!Wat in spektakel hie de feestkommisje der dit jier fan makke.It doarp brûsde fan libben en we wat hiene we in kostlik waar,it koe net better.Tank sij al dy besikers hat de ferlotting it moaie bedrach fan 1272 euro opbrocht,en de fleisbonnen binne ek al ophelle.Us tank oan alle minsken dy’t ús stipe ha is dan ek grut,want foar dit jild kin wer hiel wat diesel kocht wurde ankomme jier

Like ons op Facebook

Populair nieuws

HTR Nijs maart 2018

Geschreven door Wiebe Kamminga op donderdag 17 mei 2018 08:45

HTR Nijs juli 2017

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 31 oktober 2017 20:31

Vrijwilligers avond

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 31 oktober 2017 19:58

HTR Nijs juni 2017

Geschreven door Wiebe Kamminga op dinsdag 31 oktober 2017 20:28